DM for yngling.

Farum Sejlklub arrangerer DM 

31 august og 1. september.


Sidste år blev det et utrolig vellykket stævne, og det bliver det også i år. 

Torsdag den 27. juni var der 10 yngling til aftenmatch, så vi skal nok kunne få et fint felt, når også de udenbys både vil deltage.

Det kan afsløres, at der planlægges sejladser lørdag med start kl 11 og søndag med start kl 10. Startgebyr er 650 kr. og sidste tilmelding er den 18 august.

Her er link til Farum sejlklubs indbydelse.

https://www.farumsejlklub.dk/information/nyhedsarkiv/173-indbydelse-til-ds-dm-for-yngling-i-farum-sejlklub

Her er link til tilmelding på manage2sail

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/DSDMforYngling#!/


Resultatliste fra Yngling DM 2021

Resultatliste YDM 2021.pdf (jring.dk)Carl Bech, Amalie Hallager og Jens Zacho fra Taarbæk Sejlklub vandt


Download vores undervisningsmateriale

YNGLING Tovværk og Sømandskab


http://www.jring.dk/Somandskab 2020.pdf

Indmeldelse i klubben


Bådejere: første båd 400 kr. og efterfølgende både 200 kr.

Ikke bådejere: 100 kr.


Dette beløb bedes indbetalt til Dansk Yngling Klub til bankkonto,

Danske Bank 1551 11228666

med tydelig angivelse af hvem der har indbetalt Navn eller bådnummer

Nye medlemmer skal ogå angive mailadresse og mobil nummer

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER


 

 

INDBYDELSE:
Huggert/Muggert pokal for Yngling og Øresundmesterskab for 606,
13.-14. August 2022
Arrangeret af Taarbæk Sejlklub i samarbejde med DYK og 606
klubben


1 REGLER
1.1 Stævnet sejles efter Kapsejladsreglerne incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk
Sejlunions forskrifter.
1.2 Reglerne ændres således:
• Regel 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden 30 minutter efter første
båd, noters som ”ikke fuldført”.
• Regel 44. 1 ændres, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes straf.
• Regel 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af
sejladsbestemmelserne.
• Regel 62.1(a) ændres, så en afvigelse i sejladstiden for første båd ikke kan danne
grundlag for godtgørelse.
• Regel A4 og A5 ændres, så både, der starter senere end fire minutter efter
startsignalet, noteres som ”ikke startet”.
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.
2 DELTAGELSE OG TILMELDING
2.1 Stævnet er åbent for alle Ynglinge og 606
2.2 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-
blanketten nederst i indbydelsen og sende den elektronisk til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk
inden d. 9. August 2022 kl. 20.00.
2.4 Senere tilmelding accepteres mod et gebyr på 200 kr.
3 INDSKUD
3.1 Indskuddet udgør 500 kr. og bedes overført til Taarbæk Sejlklubs konto i Danske Bank regnr.
1551, kontonr. 4201263263. Anfør venligst Yngling/606 samt sejlnummer som besked til
modtager.
4 TIDSPLAN

4.1 Fredag d. 12. August
15.00-18.00 Søsætning af både i Taarbæk.
16.00-20.00 Bureau er åbent for registrering.
Lørdag d. 13. August
08.00-09.30 Søsætning af både i Taarbæk.
08.00-09.00 Bureau er åbent for registrering.
11.00 Første start
18.00 (ca.). Middag
Søndag d. 14. August
08.00-09.30 Bureau er åbent.
10.00 Første start.
15.00 Der startes ikke sejladser efter dette tidspunkt.
Optagning efter sidste sejlads.
Der gives ”moleøl” efter dagenes sejladser.
4.2 Varselssignalet for den første sejlads lørdag er planlagt afgivet klokken 10.55 og 09.55 for
søndagens første sejlads.
4.3 På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end klokken 14.55.
6
6.1
6.2
6.3
MÅLING OG KONTROL
Der kan forekomme kontrol og sikkerhedsmålinger under stævnet. Både, der indkaldes til
kontrol på land, vil blive offentliggjort på stævnets opslagstavle, og på vandet i forbindelse
med måltagning.
Alle deltagende både skal have gyldigt klassebevis.
Alle sejlnumre skal være i overensstemmelse med bådens klassebevis. Eventuelle
dispentationsansøgninger vedrørende dette punkt skal indleveres skriftligt i bureauet ved
registrering.
7
7.1
SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne vil blive offentliggjort på Taarbæk Sejlklubs hjemmeside
www.taarbaek-sejlklub.dk senest fredag den 12. August 2022 kl. 12.00. Der sejles op/ned
bane.
8 STED
8.1 Stævnet gennemføres fra Taarbæk Havn. Bureauet vil være at finde på 1. sal i klubhuset på
Taarbæk Havn. Søsætning/optagning udenfor nævnte tider, kontakt Taarbæk Havn på 3963
0309.
8.2 Banen er beliggende øst for Taarbæk Havn.
9 STRAFSYSTEMER
Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf
10 POINTGIVNING
10.1
10.2
Der søges gennemført syv sejladser. Der anvendes lavpointsystemt som beskrevet i Tillæg A.
Hvis der er blevet gennemført 5 eller flere sejladser, vil en båds pointsum i serien være
summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket point for dårligste placering.
11 LEDSAGEBÅDE
Holdledere, trænere og andre ledsagere må ikke befinde sig på banen, når der kapsejles.
12 PLACERING AF BÅDE
Bådene skal placeres på de anviste pladser i Taarbæk Havn. Alle deltagere kan ligge gratis i
Taarbæk Havn i perioden 11. August til og med den 13. August 2022.

13 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med
kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.
14 RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er
tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.
15
15.1
PRÆMIER
Der sejles om Muggert og Huggert pokalen for Ynglinge og Øresundspokalen for 606.
Der tildeles 3 præmier til hver klasse.
16 ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at
deltage.)
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade
eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.
17 FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Denne eller
kopi af samme skal fremvises ved registrering.
18 YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information kan der tages kontakt til stævneleder Jens Scheller Andersen tlf.
40255748 eller jens@scheller.dk og/eller Jørgen Ring på tlf.: 20234543 eller jring@jring.dk
og/ eller Hans Egon Møller haeg@pc.dk tlf. 29112527.
Stævneleder: Jens Scheller Andersen, Taarbæk Sejlklub
Baneleder: Allan Dan Jensen, Taarbæk Sejlklub
Juryformand: TBA

Mulighed for lån af DYK’s både
DYK ejer 2 stk Yngling, som udlånes til medlemmer af klubben.
Bådene er fuldt udstyret til kapsejlads, og udstyret med gode sejl.
YD 2 er med malet bund. YD 191 er med original gelcoat i bunden.
Alle bådene er nær minimums vægt.
For at låne bådene kræves det, at:
Deltagerne skal hjælpe med tilrigning og kørsel til havnen.
Alle om bord er medlem af DYK. (max: 3x100 kr)
Desuden betales DYKs udgifter med at få bådene til at deltage:
Lån af YD 2
DS klassebevis 300 kr
• Bådforsikring 700 kr ansvarsforsikring
Lån af YD 191 koster desuden
• DS klassebevis 300 kr
• Bådforsikring 2400 kr kaskoforsikring
Det koster max 3000 kr at låne YD 191 og 1300 kr at låne YD 2
Ønske om lån af båd fremsendes til jring@jring.dk.

Tilmelding foregår som følger:
• Kopiere tabellen over i en e-mail, udfyld og send til anførte e-mail adresse
Betalingsadresse: Reg. nr. Danske Bank regnr. 1551, kontonr. 4201263263
Anfør venligst ”Yngling/606 ” efterfulgt af sejlnummer som besked til modtager.
Mail adresse: kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk
Navn (bådens fører)
Sejlklub
Adresse
Postnr og by
e-mail
Mobil nr.
Gast 1, navn,
Sejlklub
Gast 2, navn,
Sejlklub
Båd navn
Sejl nummer
Mad lørdag aften (150 DKK),
skriv hvor mange I kommer
Startgebyr (obligatorisk) 500
DKK
Mad lørdag aften DKK pr.
pers. i alt

 

Underoverskrift 3


Dato
Tidspunkt
Sted


Underoverskrift 4


Dato
Tidspunkt
Sted